Tại sao Curcumin có sinh khả dụng (khả năng hấp thu) thấp, và cách tăng sinh khả dụng của Curcumin như nào?