Lãnh đạo Công ty SPART trả lời báo Sức khỏe & Đời sống về vượt qua đại dịch covid.