Di truyền chỉ ảnh hưởng 23% tới chiều cao của trẻ, còn lại là những yếu tố nào?